Tüzük

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ HAVACILIK TOPLULUĞU

A.) ADI

Topluluğumuzun adı “Teknoloji Fakültesi Havacılık Topluluğu” dur.

B.) AMACI

Topluluğumuz yamaç paraşütü sporunun yurt çapında yayılmasına ve sevilmesine katkıda bulunmak, diğer doğa ve havacılık sporlarını özendirerek insanları bu sporlara da yönlendirmek ve sportif başarılar kazanabilecek sporcular yetiştirme amacını güder. Topluluğumuzun amacı amatör bir ruhla ve bilimsel bir yaklaşımla sosyal bir bütünlük ve sıkı bir örgütlülük içinde gerçekleştirir.

C.) ETKİNLİKLERİN KAPSAMI

Topluluk etkinliklerinin amacı, katılan sporcuların teknik bilgi ve becerilerini etkinliğin gerektirdiği şekilde arttırmaktır. Etkinliklerini değişik bölgelerde yaparak sporcularına değişik şartların gerektirdiği teknikleri ve yamaç paraşütçülüğü sporuna yeni uçuş bölgeleri kazandırmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda doğa sporları yapan tüm gruplarla ilişki kurar ve mevcut ilişkilerini sürdürür.

D.) ÜYELİK

Üyelik yamaç paraşütünü yapmak isteyen tüm Gazi Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Kulübün sahip olduğu malzemelerin güvenli kilo limitlerine uyan ve 16-27 yaş arasında bulunan kişiler üye olabilir. Üç (3) tür üyelik vardır:

1. Doğal Üye: Doğal üye olabilmek için üyelik formunu doldurmak, yamaç paraşütü başlangıç kursunu alıp, teorik sınavda başarılı olmak ve topluluk tüzüğünü kabul etmek yeterlidir.

2. Aktif Üye: Başlangıç kursunu tamamlamış, aidatlarını tam olarak ödemiş, 1 yılını dolduran doğal üyeler, aktif üyeliğe geçer.

3. Eğitmen Üye: Yeterli tecrübede olup da grupta eğitmenlik görevi yapan üyelerdir.

Daha önceki yıllarda topluluktan yamaç paraşütü başlangıç kursunu almış, ancak çeşitli nedenlerle ara vermiş ve disiplin suçu dışında nedenlerle doğal üyeliklerini kaybetmiş eski üyeler, başlangıç kursunu yeniden almak zorundadır. Bu durumdakiler ilk kez başvuracak olanlarla eşit koşullar altında başlangıç kursuna başvururlar.

D.1) Üye Alım Şartları

a) Topluluğa sadece Gazi Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri kayıt olabilir.

b) Topluluğa sadece 16-27 yaş aralığındaki kişiler kayıt olabilir.

c) Topluluğa alınacak üyeler belli kilo aralığında olmalıdır. Bu kilo aralığı kulübün malzeme durumuna göre eğitmenler tarafından belirlenir.

d) Topluluğa üye olmak isteyen adayların uçuşa engel herhangi bir rahatsızlığı (ortopedik, psikolojik vs.) olmamalıdır.

D.2) Üyelerin Hak ve Görevleri

a) Topluluğun amaçlarına uygun hareket etmek.

b) Verilen veya kendi isteği ile üstlendiği görevleri yerine getirmek.

c) Önerilerini Yürütme Kurulu’na eleştirilerini Denetleme Kurulu’na bildirmek.

d) Etkinlik sırasında eğitimcilere ya da etkinlik ve malzeme sorumlularına teknik konularda karşı gelmemek.

e) Duyuruları takip etmek ve çağrılara uymak.

f) Genel Kurul toplantılarına katılmak.

g) Etkinliklere ve toplantılara katılmak.

h) Teknik konularda kendini geliştirmek.

i) Olağanüstü hallerde aktif üyelerin çoğunluğunun desteği ile Genel Kurul’u toplantıya çağırmak.

j) Topluluğun tüm olanaklarından topluluk tüzüğü çerçevesinde yararlanmak.

D.3) Üyelikten Çıkma

Her dönem başında ve/veya gerekli görülen aralıklarla Eğitim Kurulu ve Yürütme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda tüm üyelerin üyelikleri gözden geçirilir. Yıl sonuna kadar yapılan etkinliklerin ¼ ‘üne katılmayan doğal ve aktif üyeler üyelikten çıkarılır. İlk dönem başında yapılan yer eğitimlerine mazeretsiz olarak 4 hafta üst üste gelmeyen ve Eğitim Kurulu tarafından belirlenen tarihe kadar yer eğitimini tamamlayamayan doğal ve aktif üye üyelikten çıkarılır.

D.4) Üyelikten Atılma

Disiplin cezası kapsamında atılma cezası almış üye, eğitim kurulu kararı ile üyelikten atılabilir. Aktif üyeler gerekli gördüklerinde bir üyenin atılmasını Yürütme Kurulu’na yazılı olarak önerebilir. Yürütme Kurulu öneriyi Denetleme Kurulu ile görüşür ve gerekli görürse iki hafta içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Üyelikten atılma yalnızca genel kurul kararı ile gerçekleşir. Atılan üye bir sonraki Genel Kurul’da tekrar üyelik için başvuramaz.

E. KURULLAR

E.1) Yamaç Paraşütü Genel Kurulu

a) Kuruluşu ve Toplanması

Bütün aktif üyelerden oluşur. Doğal üyeler Genel Kurul toplantısına katılabilir fakat oy kullanamazlar. Genel Kurul toplantısı, toplantı tarihinden en az iki (2) hafta öncesinden ilan edilir. Toplantının geçerli sayılabilmesi için aktif üyelerin üçte ikisinin katılması yeterlidir. Bu şart sağlanamazsa toplantı bir sonraki hafta belirlenecek gün ve saate ertelenir. Bu toplantıda da yeterli üye sayısı bulunamadığı takdirde Genel Kurul toplantısı son kez ertelenir. Üçüncü toplantıda üye sayısı için bir alt limit aranmaz.

b) Görev ve Yetkileri

Bütün görev ve yetkilere sahiptir.

E.2) Yamaç Paraşütü Yürütme Kurulu

a) Kuruluşu ve Toplanması

Genel Kurulda seçilen altı(6) üyeden oluşur. İki haftada birden az olmamak üzere toplanır ve Genel Kurul adına yürütmeyi yapar. Çoğunluk esasına göre karar alır ve kararın geçerli olabilmesi için toplantıya en az üç(3) üyenin katılmış olması gerekir.

Yürütme Kurulu üç(3) alt birimden oluşur;

- Etkinlik ve Organizasyon Birimi
- Bilgi İşlem Birimi
- Malzeme Birimi

Tüm üyeler Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilir ve yazılı önerilerde bulunabilir, ancak tartışmalara katılamazlar ve oy kullanamazlar. Yürütme Kurulu’nda görev alan üyelerden en az biri daha önce Yürütme Kurulu’nda bir(1) yıl görev almış olmalıdır.

b) Görev ve Yetkileri

1. Etkinlik programını hazırlamak ve mali olanakları sağlamak, Rektörlük ve Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bildirmek.
2. Malzeme ve ihtiyaçları Rektörlük ve Kültür İşleri Müdürlüğüne bildirmek.
3. Faaliyet grupları oluşturmak, grup içi görevlileri seçmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek.
4. Mali işleri görüşmek.
5. Cezai hükümlerle ilgilenmek.
6. Seçildikten sonraki ilk toplantısında toplantı gün ve saatlerini belirleyip ilan etmek.
7. Yıl sonunda Havacılık Topluluğu’nun diğer gruplarıyla birlikte topluluk akademik danışmanına ve Kültür İşleri Müdürlüğü’ne rapor vermek.
8. Toplantıda alınan kararları ertesi gün ilan etmek.
9. Olağanüstü toplantılar için ilan asılmasını sağlamak.
10. Düzenlediği her etkinlik için Eğitim Kurulu’na rapor vermek.

* Alt birimlerin görev ve yetkileri :

1. Topluluk etkinliklerin planlamak ve organize etmek.
2. Etkinlik raporlarını düzenlemek, bilgisayara aktarıp dosyaya eklemek.
3. Yamaç paraşütü grup üyelerinin kütük kayıtlarını oluşturmak.
4. Üyelerin gelişimine yardımcı sosyal faaliyetler düzenlemek.
5. Her hafta etkinlik sorumluluğunu üstlenen üyeye rehberlik etmek.

* Alt birimlerin görev ve yetkileri :

- Etkinlik ve Organizasyon Birimi :

1. Topluluk etkinliklerin planlamak ve organize etmek.
2. Etkinlik raporlarını düzenlemek, bilgisayara aktarıp dosyaya eklemek.
3. Yamaç paraşütü grup üyelerinin kütük kayıtlarını oluşturmak.
4. Üyelerin gelişimine yardımcı sosyal faaliyetler düzenlemek.
5. Her hafta etkinlik sorumluluğunu üstlenen üyeye rehberlik etmek.

- Bilgi İşlem Birimi :

1. Web sayfası hazırlamak ve sayfayı güncellemek.
2. Gazi Havacılık mail listesindeki üye değişiklikleri ile ilgilenmek.
3. Basını izlemek, gerektiğinde ilişki kurmak, basınla ilgili arşiv oluşturmak.
4. Üniversite basını için yazı hazırlamak.
5. Grup yönetmeliğini bütün üyelere ulaşacak şekilde çoğaltmak ve/veya elektronik posta ile tüm üyelere ulaştırmak.
6. Olağanüstü toplantıların üyelere duyurulmasını sağlamak.
7. Toplantıda alınan kararları iki gün içinde üyelere duyurmak.

- Malzeme Birimi :

1. Eksik malzemeleri belirlemek.
2. Alınacak malzemeler için alternatifleri araştırıp sunmak.
3. Periyodik olarak malzemelerin bakımını ve onarımını yapmak.
4. Her hafta malzeme sorumluluğunu üstlenen üyeye rehberlik etmek.c) Üyelikten Düşme

Toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu üyesi mazeretini toplantıyı izleyen hafta içerisinde yazılı olarak Denetleme Kurulu’na bildirmek zorundadır. Mazeretsiz olarak ya da mazereti kabul edilmeden bir dönem içerisinde iki(2) toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliğinin düşmesi için herhangi bir üye Denetleme Kurulu’na yazılı olarak başvurabilir. Başvuru Denetleme Kurulu tarafından tartışıldıktan sonra Denetleme Kurulu kararı ile üyelikten düşme kesinleşir. Etkinlik nedeniyle toplantıya katılamayan üyenin mazeret bildirmesine gerek yoktur.

E.) Yamaç Paraşütü Eğitim Kurulu

a) Kuruluşu ve Toplanması

Topluluktaki tüm eğitmen ve yardımcı eğitmenlerden oluşur. İki(2) haftada bir veya gerekli görüldüğünde daha sık toplanır. Toplantılarında Denetleme Kurulu üyeleri izleyici olarak bulunabilir. Eğitim Kurulu eğitim sistemini, süresini, şartlarını belirlemekte özgürdür. Eğitim tarihleri Yürütme Kurulu ile ortak belirlenir. Eğitim Kurulu istediği kurs ve sınav sistemini uygular ve öğrencilerini isteklerine göre değerlendirebilir. Denetleme Kurulu’na karşı sorumludur.


b) Görev ve Sorumlulukları

1. Gerekli bilgilendirmeleri yapmak, tavsiyelerde bulunmak ve üyelerin teknik sorularını cevaplamak.
2. Etkinlik önerileri hazırlamak.
3. Eğitim konularını seçmek ve eğitim toplantıları düzenlemek.
4. Etkinlik sırasında amaca ters düşecek hareketlerde bulunanları saptamak ve cezalandırılmaları için Yürütme Kurulu’na yazılı olarak sunmak.
5. Eğitim çalışmaları planlamak, yürütmek ve devamlılığı sağlamak.
6. Teknik esaslara göre oluşturulan sınıflandırmalar çerçevesinde etkinliklere katılacak üyeleri belirlemek.
7. Uçuş güvenliği ile ilgili bir tehlike gördüğü durumlarda üyelerin uçuşlarını kesmek.
8. Satın alınacak teknik malzemelerin nitelikleri ve miktarını belirlemek ve edinilmelerini sağlamak için Yürütme Kurulu ile birlikte çalışmak.
9. Periyodik olarak malzemelerin bakımını ve onarımını yapmak veya yapılmasını sağlamak.

F.) SEÇİM KOŞULLARI

Seçimler her yılın Genel Kurul toplantısında yapılır. Alternatif üye çoğunluğunun veya Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin çoğunluğunun isteği ile yapılacak bir olağanüstü Genel Kurul’da da seçimlerin yenilenmesi talep edilebilir.

1. Seçmen Olmak
Aktif üyeler seçme ve seçilme hakkına sahipken doğal üyeler sadece seçilme hakkına sahiptir.

2. Yürütme Kurulu Üyeliğine Aday Olmak
Seçme ve seçilme hakkına sahip herhangi bir grup üyesi Yürütme Kurulu üyeliğine aday olabilir. Eğitim kurulu istediği üyeyi Yürütme Kurulu’na atayabilir.

3. Denetleme Kurulu Üyeliğine Aday Olmak
Denetleme Kurulu’na aday olan üyelerin en az biri daha önce Denetleme Kurulu’nda bir(1) yıl görev yapmış olmalıdır. Denetleme Kurulu üyeleri Eğitim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

4. Seçim
- Seçim Genel Kurul’un yapıldığı gün, eğer vakit kalmamışsa takip eden gün yapılır.
- Seçim gizli oy, açık sayım usulü ile yapılır.
- Seçime katılan adayların seçilebilmesi için aldığı boş oyların, aldığı kabul oylarından az olması gerekir. Seçilemeyen aday çekilerek yerine yeni bir aday gösterilir.

G.) DİSİPLİN

- Topluluğun amaçlarına ve tüzüğe aykırı davranmak disiplin suçudur.

- Her türlü topluluk imkanını kullanarak maddi çıkar sağlamak disiplin suçudur.

- Topluluk malzemesini kasten tahrip etmek, yetkisi olmadan habersiz kullanmak disiplin suçudur.

- Yamaç paraşütçülüğünün yasakladığı riskli ve limit üstü uçup kendisinin ve çevresindekilerin sağlığını tehlikeye atarak, grubun geleceğini tehlikeye sokan ve malzemesine zarar veren üyeler eğitimci olsalar bile cezalandırılırlar.

- Malzemeleri yamaç paraşütü grubu üyeleri dışındaki üyelere kullandırmak disiplin suçudur. Bu kural ancak grup yararına Eğitim Kurulu kararı ile ihlal edilebilir.

- Uçuş öncesi veya sonrası yapılan teknik hata, güvenliği tehlikeye sokuyorsa eğitmen veya hatayı gören bir başka üye tarafından Yürütme Kurulu’na dilekçe ile bildirilebilir.

- Meydana gelen herhangi bir teknik kaza teknik sorumlu tarafından rapor edilir. Eğitim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından araştırılarak gereğine karar verilir.

- Topluluk malzemeleri, aktif üyeler tarafından, genel etkinlikleri aksatmayacak şekilde eğitmenin onayıyla, Eğitim Kurulu’na yazılı dilekçeyle başvurulduktan sonra, uygun görüldüğü takdirde kullanılabilir. Malzemeyi alan üye malzemenin tüm sorumluluğunu alır. Ancak izinsiz grup malzemesini kullanmak disiplin suçudur.

- Eğitmen onayı alınmadan yapılan tüm uçuşlar disiplin suçudur.

G.1) Disiplin Cezaları

- Malzemeye kasıtlı zarar veren üye, Yürütme Kurulu kararı ile neden olduğu zararı karşılar ya da topluluktan atılır. Bu koşulda topluluktan atılan üye tekrar gruba alınmaz.

- Etkinlik esnasında teknik sorumluya karşı gelme, tartışma, uçuş kurallarını ihlal etme gibi davranışlarda bulunan üye eğitmenin belirleyeceği uçuştan kesme cezası; tekrarında Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği para cezası; bir sonraki tekrarında gruptan atılma cezası ile cezalandırılır.

- Etkinlik esnasında üyenin yaptığı hata kendisinin veya çevresindekilerin uçuş güvenliğini ve/veya sağlığını tehlikeye atarsa o üye topluluktan atılır.

- Etkinliğe geç kalan üye beklenmez ve o etkinliğin parasını öder.

- Etkinliğe katılamayacak üye toplantı bitmeden önce etkinlik sorumlusuna haber vermediği takdirde etkinliğe gelmese de ücretini öder.

- Yapılan uçuşlar, pilotların hataları vb… hakkında yorum yapan, pilotların uçuş öncesi psikolojisini bozan, topluluk içerisindeki uyum ve huzuru bozan üyeler eğitmenin belirleyeceği uçuştan kesme cezası; tekrarında Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği para cezası ve tekrarında gruptan atılma cezası ile cezalandırılır.

- Etkinliklerin ¼ devam zorunluluğuna riayet etmeyen aktif üyelerin yıl sonunda üyelikleri düşer; doğal üyeler başlangıç eğitimini tekrar almak şartı ile tekrar doğal üye olabilirler.

- Tüzükte belirtilen Üyelik Görevleri’ni yerine getirmeyen üyeler, Eğitim Kurulu ve Yürütme Kurulu tarafından önce sözlü uyarı ile uyarılır. Üyelik Görevleri’nin ihlali devamında Eğitim Kurulu’nun uygun gördüğü para cezası, uçuştan kesme, üyelikten atılma cezaları uygulanabilir.